Det var ikke en ledig stol å oppdrive under kveldens vegmøte på Brokelandsheia.
Det var ikke en ledig stol å oppdrive under kveldens vegmøte på Brokelandsheia.

- E18 utenom Brokelandsheia er uaktuelt!

Det store møterommet på Heimat var fyllt til randen mandag kveld. Bygdefolket er tydelig engasjert i planene for ny E18.

Det ble på mange måter et konstruktivt og informativt møte.  Plandirektør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS forklarte sammen med ingeniører fra Rambøll og Asplan Viak hvordan arbeidet videre frem mot en endelig trasé skal gjennomføres. Mange fikk nok en større forståelse for at det er utrolig mange hensyn å ta når en hovedfartsåre som E18 skal planlegges.

Selv om planarbeidet legges opp til å gjennomføres på rekordfart kunne Hobbesland forsikre om at dette ikke skulle gå ut over kvaliteten på utredningen. - Erfaringene fra tidligere planarbeid i veisaker har vist at det har vært en stor grad av venting på byråkratiske behandlinger som har forsinket prosessen unødig lenge. Nye Veier AS vil forsere planarbeidet kontinuerlig ved hjelp av et stort antall innleide konsultenter og legge opp til at endelig forslag til vegtrasé skal være klar til behandling i de sju kommunestyrene våren 2019, sa Hobbesland blant annet. 

I møtet ble det poengtert at det skal særdeles viktige argumenter til før statlige myndigheter får gjennomslag for evt. innsigelser mot vedtak i de ulike kommunestyrene. Målet er likevel å komme frem til et trasévalg som samtlige kommuner til slutt kan akseptere som det valget som totalt sett gir den største samfunnsnytten.

Alle alternativer utenom Brokelandsheia er en katastrofe for Gjerstad!
Så sterk, og samtidig så krystallklar var tilbakemeldingene fra de ca. 130 fremmøtte i salen. Dette kom tydelig frem etter at deltakerne hadde gjennomført en times gruppearbeid, der oppgaven var å se på konsekvenser for kommunen med en ny E18. Tilgangen til et større arbeidsmarked og mulighetene for økt satsing på næringsliv på Brokelandsheia var blant de viktigste plussfaktorene publikum så for seg ved en ny E18. 
 

Koordinering med jernbane er viktig
At Jernbanedirektoratet og Nye Veier AS har en tett dialog i planarbeidet fremover ble også fremhevet som et viktig poeng. Dette ikke minst for å kunne oppnå flere positive synergieffekter, ved bl.a. å kunne flytte farlig gods over fra vei til jernbane. Med en funksjonell firefelts motorvei i nærheten av en fremtidsrettet jernbane vil Brokelandsheia i enda større grad enn i dag fremstå som et sentralt knutepunkt for samferdsel. At jernbanen blir lagt i nærheten av E18 kan også stimulere flere til å ta toget, med de positive miljømessige konsekvensene dette gir. 

De som møtte opp for å få skissert ulike trasévalg til ny E18 ble nok litt skuffet. Det fagfolkene i planarbeidet kunne presentere på det nåværende tidspunkt var brede korridorer med haugevis av alternative muligheter. Etter som planarbeidet går videre vil denne korridoren bli innsnevret, ved at forslag som enten er for dyre, har uegnet kurvatur/høydenivå eller på annen måte har negativ samfunnsnytte vil bli silt bort.  Til slutt vil det hele ende opp med en håndfull alternativer man velger å utrede nærmere, i en såkalt  konseptvalgutredning (KVU). Da går man nærmere i detaljer på alle mulige konsekvenser de ulike traséene vil bety, herunder hvor egnet de vil være til en fremtidig motorvei med hastighetsgrense 110 eller evt. 130 km/t. 

Alle skal bli hørt
Nye Veier AS presiserte i kveldens møte at tiden fra nå og frem til sommerferien bl.a. skal brukes til å hente inn kommentarer og kunnskap om lokale hensynsfaktorer som alle interesserte kan komme med. Enten som privatpersoner, bedrifter eller interesseorganisasjoner. De to sistnevnte gruppene blir i tillegg invitert til et ekstra dialogmøte 5. juni.
Frem til sommerferien kan alle spille inn sine kommentarer, ønsker og evt. bekymringer ved å sende inn disse direkte inn i planprosessen. Nye Veier AS har laget en "Medvirkningsportal" på nett, som gjør dette enkelt tilgjengelig. Her kan man også følge med på hvordan planarbeidet utvikles i tiden fremover.
 

Følg med på utviklingen via prosjektoversikten for strekningen Dørdal-Grimstad HER og legg inn dine innspill og kommentarer via Nye Veiers Medvirkingsportal HER 

Ordfører Inger Løite kommenterte til slutt i møtet at det ikke kunne være noen tvil om hva som var hovedbudskapet til Nye Veier AS fra Gjerstads innbyggere. Brokelandsheia MÅ være inkludert der den nye E18-traseen blir lagt, sa Løite. De aller fleste, for ikke å si samtlige, nikket anerkjennende til konklusjonen, 

 

Flere saker

Eventueltposten i kommunestyret blir erstattet med "spørretid".

Byttet navn på programpost, men beholdt innholdet

Ylva Hobber på besøk hos ordfører Inger Løite tidligere i år.

Ylva (9) streiker igjen

Kommunestyret i Gjerstad

Kan den minste saken bli den største i kveld?

Bli med på fisketurer med Gjerstad JFF

Nå kan du snart oppleve kvelerslanger på nært hold på Brokelandsheia.

Åpner slangejungel 30.mai

Agder Energi har lagt fram en ny verdivurdering for eierkommunene. Foto: Agder Energi.

Så mye er Gjerstads Agder Energi-aksjer verdt

Eikelands Verk

Aktivitetsdager på Eikelands Verk

Ordførerkandidatene Halvard Skaaland (Frp), Inger Løite (Ap), Steinar Pedersen (H), Gro Eskeland (Sp) og Tone Strat (KrF) imponerte med god kakekunst.

Tone Strat vant "Kakebakekrigen"