Her ligger tomten for boligfeltet som foreslås utbygd ved Mostad i øvre Gjerstad
Her ligger tomten for boligfeltet som foreslås utbygd ved Mostad i øvre Gjerstad

Foreslår å prioritere Mostad til nytt kommunalt boligfelt

Ad-hocutvalget som har hatt som oppgave å se på fremtidige boligfelt har konkludert med at Mostad er det foretrukne alternativet i øvrebygda.

image

Ad-hocutvalget har vurdert følgende områder:

Glimmeråsen:
Feltet er ferdig regulert, og beskrivelse/tilbudsgrunnlag på infrastruktur er ferdig utarbeidet. Feltet er prøvd solgt til utbygger uten at kommunen har lykkes med dette.
 

Lindvollheia (byggetrinn 2):
Her er flere tomter ledige med all nødvendig infrastruktur fram til tomtegrense.
 

Lindkleivvollen (privat):
Blir av grunneiereier vurdert til å være for dyrt å regulere og bygge ut i forhold til potensialet.
 

Tollheia (privat):
Er ferdig regulert, og eier av området planlegger å bygge noe vei inn i området. Planen med dette er at aktuelle kjøpere skal bedre kunne danne seg et bilde av hver enkelt tomt. Planlagt utført i 2017.

Mostad:
Ferdig regulert for inntil 28 boenheter. Disse er fordelt på 7 flerboliger, med Inntil 20 boenheter, og inntil 8 eneboliger. Kommunen har på bakgrunn av ønske fra utvalget inngått en intensjonsavtale med eierne av området på Mostad. Dersom kommunen ønsker å kjøpe dette arealet med tilhørende reguleringsplan er det avtalt å betale kr. 800.000,- for plan og areal. Kommunen skal da bære alle kostnader knyttet til eiendomsovertakelsen dersom kjøpet vedtas.
 

Lindberga:
Reguleringsplanen er ferdig. Lindberga har vært annonsert/markedsført for salg til utbyggere uten at dette har lykkes. Lindberga har en flott beliggenhet, men kostnadene ved å bygge nødvendig infrastruktur, inkludert kostnadene med opprusting atkomstvei fram til feltet, gjør dette til et svært kostbart alternativ. Noen begrensninger knyttet til framkommelighet på fylkesveien kan muligens også ha en negativ effekt med tanke på å selge til utbygger.
 

Tollnes og Mo (privat):
Her kan bygges inntil fire husstander uten reguleringsplan. Områdene er private, men kommunen bør opplyse om disse mulighetene dersom det kommer forespørsler om tomter i øvrebygda.

Rådmannens vurderinger:
Gjerstad kommune kan tilby aktuelle tomtekjøpere gode tomter på Lindvollheia, og utvalget mener derfor at tomtetilbudet i ytrebygda er dekket. For å raskt kunne tilby tomter i et regulert boligområde i øvrebygda er det etter utvalgets oppfatning Mostad som utpeker seg. Nødvendig adkomstvei til feltet er forholdsvis kort og anleggsteknisk svært enkel å bygge. Annen infrastruktur til feltet vurderes også av utvalget til å være greit å fremføre. Kommunen har på bakgrunn i ønske fra utvalget inngått en intensjonavatale med eierne om kjøp av området. Med i kjøpet er tilhørende reguleringsplan. Prisen for området med reguleringsplan er i intensjonsavatalen satt til kr. 800 000,- Dette blir av utvalget oppfattet som en akseptabel pris. Bygging av nødvendig infrastruktur anslås å være betydelig rimeligere enn for eksempel Lindberga. Selv medregnet påløpte kostnader på Lindberga så vil den totale kostnaden  med utbygging av Mostad bli et langt rimeligere alternativ slik utvalget vurderer det. Feltet på Mostad eksponerer seg fint ut mot FV71 og bør derfor gi en "kostnadsfri" markedsføring. Utvalget presiserer at Lindberga ikke skrinlegges, men bør utsettes fram til infrastruktur på Mostad og Glimmeråsen er bygget, og at nye vurderinger av Lindberga gjøres da. Dersom foreslåtte utbygginger i øvre- og ytrebygda vedtas, oppfatter utvalget dette som at kommunen har et helhetlig og tilfredsstillende tomtetilbud.

Rådmannens innstilling:
A. Kommunestyret vedtar å kjøpe arealt med godkjent reguleringsplan på Mostad for kr. 800 000,-
B. Det vedtas en utbyggingsrekkefølge for kommunale boligområder som følger:

  • 1. Mostad - påbegynnes i 2017
  • 2. Glimmeråsen - påbegynnes i 2017
  • 3. Lindberga

C. Kostnadene til arealkjøp og utbygging av nødvendig infrastruktur for boligområde på Mostad legges inn i handlingsplanen for 2017-2021.

 

Saken skal behandles i kommunestyret torsdag 15. desember.
Merk at møtestart for dette møtet er kl. 16.00.

Flere saker

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs

Helena Trydal har vært misjonær på Madagaskar i en årrekke. Foto: Gjerstad Menighet

Gjerstad Menighet støtter "Sammen som kirke i hele verden"