Gjerstad kommune iverksetter veteranplan

Regjeringen har anbfefalt norske kommuner om å utarbeide en veteranplan. Dette følger Gjerstad kommune opp med en lokalt tilpasset plan som nå legges ut til høring.

Formannskapet i Gjerstad vedtok tirsdag kveld å følge opp regjeringens anbefalinger med å legge en slik plan ut på høring foran endelig vedtak i kommunestyret.

 

Kommunedirektørens kommentarer til saken:

Forslag til veteranplan er kommunens svar på regjeringens oppfordring om tydeligere anerkjennelse og ivaretakelse av personell som bor i Gjerstad og som har deltatt i fredsbevarende innsats for Norge.

I prosessen med utarbeidelse av dette første forslaget til veteranplan har vi ikke hatt kontakt med veteraner bosatt i Gjerstad, men i neste fase vil vi invitere til deltakelse fra blant annet bygdas egne veteraner som oppfordres til å lese gjennom forslaget til plan og gi innspill til både selve planen og tiltakene. I denne omgang legges derfor frem et første forslag til veteranplan for Gjerstad kommune, som kan kompletteres og utfylles etter innspill som forhåpentligvis kommer inn i løpet av høringsperioden.

Det vil være av stor betydning å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad, om de har tjenestegjort for lenge siden eller i de senere år, så kommunen kan gi uttrykk for anerkjennelse og så de har et kontaktpunkt å henvende seg til dersom de har spørsmål eller behov for bistand fra kommunen. Planforslaget er gjennomgått i kommunedirektørens ledergruppe, og det vil også bli tatt opp som sak i koordinerende gruppe, så det kan også komme interne bidrag/innspill til planen som tas inn i endelig versjon som skal opp til politisk behandling etter hørings-/innspillsperioden.

Det er lagt vekt på at planen skal være kortfattet, konkret og avgrense seg til tiltak det er realistisk at kommunen kan gjennomføre. I løpet av arbeidet med utarbeidelse av planen har det vært drøftet i rådmannsmøte i Østre Agder om det er hensiktsmessig å utarbeide veteranplan i samarbeid mellom alle kommunene eller noen av dem, slik det har vært gjort i noen andre regioner. Foreløpig er det bare Arendal og Grimstad av kommunene i Østre Agder som har vedtatt veteranplan, begge disse kommunene har vedtatt sin plan tidligere i 2020. Foreløpig konklusjon når det gjelder samarbeid i regionen om veteranplan er at kommunene utarbeider sin egen plan, men at noen av tiltakene er det formålstjenlig å samarbeide om, spesielt kompetanseheving og fagdager for personell i kommunene som har behov for kompetanse i tilknytning til oppfølging av veteranene og deres familier.

Et av tiltakene i planen er oppnevning av kommunens veterankontakt, som skal være bindeleddet mellom kommunen og veteraner som er bosatt i kommunen. Hvem dette skal være er løst ulikt blant de kommunene som hittil har utarbeidet veteranplan, noen har oppnevnt ordfører og noen har oppnevnt en person i koordinerende gruppe eller andre i administrasjonen. Kommunedirektøren vurderer at det for Gjerstad kommune er naturlig at denne rollen tillegges ordfører. Etter kommunedirektørens mening er dette et uttrykk for kommunens anerkjennelse av veteranene, samtidig som det allerede inngår i ordførers gjøremål å representere kommunen ved ulike markeringer/arrangementer samt overrekkelse av ulike hedersbevisninger.

Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet gjør vedtak i samsvar med innstillingen. Administrasjonen vil så sørge for at planen blir lagt ut på høring, og invitere veteraner som er bosatt i Gjerstad til å ta kontakt. Etter høringsperioden vil planen komme opp til ny politisk behandling og vedtak i kommunestyret, sannsynligvis i september 2020.

Fra planen som nå skal ut til høring nevnes følgende: 
 

Målene for kommunens veteranplan og dens tiltak: 
• Anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene våre.
• Gjøre det enklere for kommunen å følge opp sin rolle som primær tjenesteleverandør for veteraners behov i lokalsamfunnet
• Skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteraner og deres familier blir møtte med kompetanse og forståelse.
• Fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument for veteraner

 

8. mai – Norges frigjørings- og veterandag 
Ordføreren inviterer til veteranmottakelse for alle veteraner. Minnemarkering ved minnestøtten over falne fra andre verdenskrig utenfor Gjerstad kirke. Det flagges ved offentlige bygninger og kirken

 

24. oktober - FN-dagen 
Abel skole bør vurdere å benytte lokale veteraner som ressurspersoner i undervisningen i forbindelse med FN-dagen eller der det vil passe med undervisningsplaner. Dette vil synliggjøre veteranenes bidrag i internasjonale operasjoner. Dette gjelder også i forbindelse med de årlige Polenturene for elever i 10. klasse, hvor det blant annet har vært arrangert krigshistoriekvelder i samarbeid med Historielaget. Muligens kan lokale veteraner være ressurspersoner i den sammenheng. 

 

Veterankontakt 
Gjerstad kommune oppnevner en veterankontakt. Veterankontakten skal ha god oversikt over kommunale tjenester og kunne gi veiledning til veteraner om dette. Veterankontakten skal bidra til at hjelpen til veteraner ytes gjennom kommunens ordinære tjenester. Veterankontakten skal være kommunens kontaktperson for veteraner, andre aktører innen feltet og Forsvaret

 

Helsetilbud 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være oppmerksom på at familier der en av foreldrene er eller har vært i oppdrag for internasjonale operasjoner kan trenge ekstra støtte og veiledning. Tjenestekontoret kan ha en koordinerende rolle for veteraner ved rehabilitering.

 

Veteraner møter ungdommer 
Det har stor verdi at elevene i grunnskolen får god kunnskap om veteraners innsats under 2. verdenskrig, og om betydningen av fredsbevarende og fredsopprettende oppdrag i internasjonal tjeneste for Norge frem til vår tid

 

Kommunens hjemmeside 
Det opprettes en nettside om og for veteraner som ligger på kommunens hjemmeside. Her legges bl a veteranplanen inn, og informasjon om hvor veteraner og pårørende kan henvende seg. 

Flere saker

Lag og foreninger kan søke om moms-kompensasjon

Lag og foreninger kan søke om moms-kompensasjon

En gjersdøling er dømt til fengselsstraff for vold mot sin kjæreste i 2019. Illustrasjonsbilde

Gjersdøling i 30-årene dømt til 60 dagers fengsel

Campingvogn veltet på E18 ved Østerholtheia

Kartutsnitt over boligfeltet som det endelig skal bestemmes navn på.

Enghåla / Enghola - eller kanskje noe helt annet?

Gjerstad kommune åpner anbudsrunde for snøbrøyting 2020-2025

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA