Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.
Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstad kommunes regnskap for 2019 er avsluttet, og kommunen har i dag sendt ut en statusrapport.

Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 0,05 % av sum driftsinntekter, mot budsjettert positivt 0,11 %. Justert for nettoeffekten av premieavvik er tilsvarende tall 1,34 %.

 

Det generelle disposisjonsfondet utgjør kr 6,7 mill ved utgangen av året, etter vedtatt avsetning på kr 0,3 mill. Etter inndekking av underskudd kr 0,5 mill og nødvendige avsetninger til premieavviksfond kr 3,9 mill vil gjenstående på disposisjonsfond være kr 2,3 mill. Gjerstads egne skatteinntekter ble 1,8 mill høyere enn prognosen for året. Samtidig har skatteinngangen på landsbasis vært svært god, noe Gjerstad har nytt godt av gjennom skatteutjevningsordningen. Som følge av dette er sum skatt og rammetilskudd kr 3,4 mill bedre enn budsjettert.

 

- Enhetenes økonomiske resultater har vært varierende, og vi har opplevd både mer- og mindreforbruk i 2019. Spesielt har Pleie og omsorg hatt store utfordringer, med et relativt betydelig merforbruk. I all hovedsak skyldes dette forhold utenfor enhetens kontroll. Samlet sett viser enhetene et resultat svakere enn budsjettert, men dette oppveies i stor grad av økte skatteinntekter som nevnt ovenfor, skriver økonomisjef Espen Grimsland bl.a. i dagens pressemelding. 

 

Grimsland poengterer også at regnskapet ikke er revidert og at endringer følgelig vil kunne forekomme.

 

Det "glemte" disposisjonsfondet
Det er verdt å merke seg at Gjerstad kommune er blant de beste i klassen av landets kommuner  til å sette av midler til det såkalte premieaviksfondet. Dette er noe en rekke andre kommuner unnlater å gjøre. Etter at ovennevnte 3,9 millioner er avsatt, vil premieaviksfondet i Gjerstad utgjøre 38,4 millioner. Fylkesmannen har tidligere bekreftet at dette er å betrakte som frie fondsmidler og opp til kommunen selv å disponere disse etter ønske. Politikerne i Gjerstad har de siste årene diskutert disse avsetningene i forbindelse med hvert årsbudsjett. Det er liten grunn til å tro at dette ikke kommer opp igjen ved neste budsjettbehandling til høsten.  Red.mrk.

Flere saker

Kartutsnitt over boligfeltet som det endelig skal bestemmes navn på.

Enghåla / Enghola - eller kanskje noe helt annet?

Gjerstad kommune åpner anbudsrunde for snøbrøyting 2020-2025

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august