En gruppe pensjonerte lærere er motstandere av ny skolestruktur i Gjerstad
En gruppe pensjonerte lærere er motstandere av ny skolestruktur i Gjerstad

- Ny skolestruktur i Gjerstad - basert på faktaopplysninger?

"- Det må nærmest sees på som en plikt for et folkevalgt organ å omgjøre vedtak som er fattet på sviktende grunnlag"
 

Torsdag 23. november skulle Gjerstad kommunestyre behandle sak om finansiering av ny felles skole og bygging av flerbrukshall. Saken ble utsatt på grunn av manglende saksopplysninger. Dette har vi stor forståelse for. Hele sakskomplekset bærer preg av mangelfull saksbehandling basert på noen udiskutable fakta, noen svært diskutable «fakta» og en mengde antagelser og synsing fra rådmannens side.

Ufullstendig saksbehandling
Rådmannen er i sin saksbehandling nøye med å understreke at nåværende sak ikke gjelder vedtak om ny skolestruktur. Dette er avgjort, understreker rådmannen. Til det er å si at et hvert vedtak i et offentlig organ gjelder til et nytt fattes, og en sak kan tas opp på nytt når det viser seg at vedtaket er basert på sviktende grunnlag eller at noen vesentlige saksopplysninger er kommet til. Det må nærmest sees på som en plikt for et folkevalgt organ å omgjøre vedtak som er fattet på sviktende grunnlag. Da kommunestyret fattet sitt skolestrukturvedtak i februar 2016 var ikke opplysningene om at eksisterende gymsal var for liten tatt med, og at det var nødvendig med to gymsaler for å drifte en så stor skole. Det kan derfor synes som om vedtaket i 2016 ble fattet på feil premisser, eller på manglende premisser.

Økonomi
Det kan ikke være tvil om at bygging av nytt skolebygg og ny hall vil være svært belastende for kommunens økonomi. Nye låneopptak vil gi økte rente- og avdrag på 8 666 000. Disse midlene må trekkes ut av budsjettet før enhetene får sine rammebeløp, i tillegg til andre rente- og avdragskostnader.. Det er beregnet at skolesektoren skal reduseres med 4 mill., resten må tas fra de andre enhetene. Det vil bety redusert tjenestenivå i alle enheter, på ca. 4,6 mill. Det er ikke bare skolen som må redusere driften!

Det foreligger ingen tall på kostnader til investering til inventar, IKT eller renhold (dette vil komme i 2019-budsjettet). Det er ikke gjort noen beregninger på framtidige driftskostnader på flerbrukshallen. Det er ikke tenkt en tanke (i hvert fall ikke skriftlig) på etterbruk av de to skolene som skal nedlegges. Her vil det komme kostnader. Noen tror kanskje at her vil en kunne tjene penger ved å selge områdene. Det er nokså naivt (til hvem og til hvilken pris?). Det er ikke gjort noen tanker om (og det er forståelig) av hva den vedtatte nye minimumslærernormen vil bety for Gjerstadskolen. Normen sier minimum 16/20 elever pr. lærer. Det er altså store mangler på utredning basert på rent faktiske forhold.

Synsing
Det er mye synsing. Det sies at vi må bygge skole for framtida. Hva betyr det? Framtida er noe vi som innbyggere skal være med å skape. Særlig tilligger det våre valgte representanter å forsøke å skape den framtida for bygda vår som vi ønsker, ikke bare passivt tilpasse seg en tenkt og kanskje uønsket utvikling. Ønsker vi vekst i bygda må vi ha en skolestruktur som legger til rette for det. Rådmannen skriver at ny skolestruktur fremmer pedagogisk faglig kvalitet og pedagogisk mangfold. Dette er i beste fall synsing. Forskningsmiljøene er i aller høyeste grad uenig om hva som er best – de store skoleenhetene eller de små. Mange mener små enheter, nærskolene, er best. Det er ikke for ingenting at skolenedleggelser ofte er blitt fulgt av etablering av privatskoler. Dette svekker den offentlige skolen. Det er i hvert fall vanskelig å forstå at den faglige kvalitet og pedagogisk mangfold skal styrkes med en reduksjon av skolebudsjettene på 4 mill. Det betyr 6 til 7 lærerstillinger som kuttes for å øke kvalitet og mangfold!!

 

Ubesvarte spørsmål
Utearealet ved Abel ungdomsskole er lite når det kommer minst 150 nye elever, og den trange og solfattige tomta skal bebygges både med skolebygg og flerbrukshall. Det er kanskje tenkt å gjøre som i Kragerø. Der har elevene på den store barneskolen frikvarter til ulike tidspunkter for å få plass ute. Hva med parkering for ansatte og for besøkende ved arrangement? Det skal visstnok ble parkering under flerbrukshallen, men er det nok og er det praktisk? Hva med stopp for bussene? Det er tegnet en liten holdeplass, men her vil 5-6 busser kommer samtidig for å ta med eller slippe av et mylder av unger. Er dette gjennomtenkt? Hvor skal bussene snu?  Hva med ny utvidet E-18? Hvilken betydning har en utvidelse til 4 felt i en nær framtid for skoleområdet? En vet at i 2019 vil det bli vedtatt en korridor langs med nåværende trasé, noe som kan påvirke skoletomtområdet.

 

Flere spørsmål kunne stilles. Det kan ikke være tvil om at i denne saken er det for mange ubesvarte spørsmål, for mange utredninger som ikke er gjennomført og for mange tvilsomme synsinger til at det er forsvarlig å fatte endelige vedtak både om bygging av skole og bygging av flerbrukshall nå.

 

Denne saken fortjener og krever grundig og skikkelig saksbehandling. Kommunestyret må forlange det!

 

Reidar Knutsen                               Anne Mesel Homdrom                                 Tormod Sødal

Liv Vevstad                                     Ole Jacob Røren                                           Kjell Aanonsen

Alf Schibstad                                   Sigrid Schibstad                                            Jan Olav Olsen

Bjørg Rognli Olsen                          Helga Pettersen                                            Egil Trondal

Sigrid Romseland                            Turid Markseth                                              Kirsten Valle

Flere saker

Gjerstad Historelag overtar deler av bygningsmassen på Holmen Gård

Gjerstad Historielag overtar den gamle bygningsdelen på Holmen gård

Det oppstår skogbranner over hele Agder, nå også i Gjerstad. Illustrasjonsbilde.

Skogbrann på Marksetheia

Solem skytebane er igjen stengt, både for konkurranser og trening.

Solem skytebane er stengt igjen

Bør politiet informere publikum i større grad enn i dag ved politiaksjoner? Illustrasjonsfoto

Trenger publikum mer detaljert informasjon i politisaker?

Alvin & Troll kommer på besøk til Brokelandsheiadagene

Alvin & Troll kommer på besøk!

Porsche-rømling tatt av politiet

De tre kompisene skal sykle 2518 kilometer fra Lindesnes til Nordkapp. Det blir garantert en minnerik opplevelse!

"Gutta på tur" til Nordkapp har kommet til Notodden

Olav Haugen Hasdal "in action" under helgens Gatebil på Rudskogen

Olav Haugen Hasdal ble nr. 16 i Breisladd-VM