Paragliding er blitt en populær hobby i Gjerstad
Paragliding er blitt en populær hobby i Gjerstad

Sier nei til luftsporttreff i Gjerstad

Interessen for paragliding er voksende i Gjerstad, og nå søker en lokale utøver om tillatelse til å arrangere luftsporttreff på Gjerstadvannet i vinter. Rådmannen er imidlertid negativ til initiativet.

Søknaden om å arrangere et luftsportreff på Gjerstadvannet er ført i pennen av Steffen Blesvik.
Her er søknaden i sin helhet: 

 

" Viser til tidligere samtale vedr. luftsporttreff på Gjerstadvannet. Jeg søker derfor om tillatelse til å ha et treff på Gjerstadvannet, i nordre delen av vassdraget.

Dette er ment som en happening med paragliding, mikrofly og helikopter. Sistnevnte gir mulighet til en flyvetur for de som skulle ønske det. Hensikten med dette er å skape litt liv og røre, kanskje noe utenom det vanlige i Gjerstad.

I tillegg så ønskes det å vise fram hva luftsporten har å by på. Dette er også et åpent treff slik at alle skuelystne kan ta seg en tur ut på Gjerstadvannet denne dagen for å bli bedre kjent med aktiviteten. Å sette en dato for dette treffet er ikke enkelt fordi vi er veldig væravhengig for å få dette til.

Sikkerheten er i høysete med tanke på istykkelse, vind og oppholdsvær. Så en eventuell godkjenning kan ikke være datofesta, men kommunen vil bli varsla så fort tidspunkt blir fastsatt"

Steffen Blesvik,
sign.

Rådmannen i Gjerstad kommune er imidlertid lunken til søknaden og anbefaler formannskapet å si nei til å gi tillatelse til et slikt arrangement. 

Rådmannens kommentarer :

I denne saken er det bruk av helikopter og eventuelt mikrofly som utløser behov for dispensasjon etter motorferdselloven. Utstyret som trekker opp paraglidere og hangglidere vil ikke utløse søknad, da dette er snakk om fastmontert utstyr. Som nevnt over, så er det flere tilfeller der bruk av luftfartøyer er tillatt direkte i loven (§ 4). Kommunen kan også innføre forskrift om start og landing med luftfartøy.

 

Gjerstad kommune har ikke en slik forskrift og det blir da en vurdering etter § 6 om det foreligger særlige grunner for å gi tillatelse. Loven er meget streng på dette og det er kun i spesielle tilfeller det er aktuelt å gi tillatelse. Rundskrivet anfører at turkjøring ikke kan tillates. Det siktes her til ren turkjøring, dvs. kjøring for turens skyld. Dermed kan det ikke gis dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring. Likevel gir rundskrivet en del eksempler hvor særlige formål er diskutert. En av disse er motorsport. I et slikt tilfelle kan det være aktuelt å gi tillatelse hvis det er snakk om et begrensa arrangement som skjer i idrettslig regi. Motorferdselloven gjelder ikke for selve flygingen av luftfartøy, men flygingen kan etter omstendighetene være forbudt etter andre bestemmelser. Dette betyr at det er start og landing med luftfartøy i utmark som er søknadspliktig etter motorferdselloven.

 

Når det søkes om start og landing fra isen på Gjerstadvannet, vil dette være å regne som utmark. Formålet med bruk av helikopter er at folk skal få mulighet til en flygetur over bygda. Med dette formålet vil start og landing med helikopter fra Gjerstadvannet ikke være i tråd med regelverket så lenge det ikke er konkret nytteformål og at start og landing skjer fra utmarksareal. Det er likevel ikke noe i veien for å finne andre steder, som ikke er utmark, hvor man kan starte og lande på. Forutsetningen er grunneiers tillatelse. Når det gjelder mikrofly så regulerer motorferdselloven bruk av motordrevne ferdselsinnretninger beregnet på transport av personer eller gods. I dette tilfellet er det snakk om bemanna mikrofly, noe som krever tillatelse. Regelverket åpnet opp for begrensa arrangementer i idrettslig regi. I dette tilfellet er det ikke snakk om konkurranser, men et åpent treff der alle kan komme å se på noe av det luftsporten har å by på.

 

Rådmannen har via søker blitt orientert om at bruk av mikrofly i diverse arrangement/konkurranser er vanlig. Rådmannen fikk imidlertid inn søknaden på overtid av saksbehandlerfristen og skulle gjerne hatt litt mer opplysninger i søknaden, eksempelvis hvem som arrangerer, opplysninger om fly, antall fly, tilrettelegging for allmennheten m.m. Grunnet innkommet søknad på overtid, har rådmannen ikke fått inn nok dokumentasjon for å konkludere med at dispensasjon kan gis. Redskapen som skal dra hangglidere og paraglidere opp i lufta er en vinsj som står på en henger.

 

Rådmannen kan ikke se at dette kommer i konflikt med motorferdselloven. Så lenge dette er snakk om et begrensa arrangement på 1-2 dager, så vil tiltaket ikke komme i konflikt med naturmangfoldlovens §§ 8-12 i nevneverdig grad slik rådmannen ser det. Rådmannen mener det søkes om et positivt tiltak som kan gi et fint arrangement utenom det vanlige for kommunens innbyggere og andre. Arrangementet må imidlertid tilpasses lover og regler. Dette gjør at rådmannen ikke kan anbefale start og landing med helikopter på Gjerstadvannet ut fra de regler som gjelder. Når det gjelder mikrofly, vil rådmannen innstille på avslag i denne omgang men anmoder søker om utdypende søknad dersom det er aktuelt å prøve saken på nytt.
 

 

Rådmannens innstilling:
1. Gjerstad kommune avslår søknad om start og landing med helikopter på Gjerstadvannet i forbindelse med et ønsket flygetreff. Rådmannen kan ikke se at det foreligger særlig grunner for å gi tillatelse. Alternative start- og landingsplasser kan imidlertid være aktuelle så lenge det ikke er utmark (f.eks større brøyta områder) og grunneiers tillatelse foreligger.

 

2. Basert på litt for lite faktagrunnlag i saken, avslås også søknad om start og landing med mikrofly på Gjerstadvannet.

 

3. Redskap/vinsj for å trekke opp hangglidere og paraglidere vil ikke være i konflikt med motorferdselloven.

 

4. Vedtaket har hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6.

 

Det gjenstår imidlertid å se om formannskapet er like negativ til søknaden. Saken skal opp i deres møte førstkommende tirsdag, 6. februar.
 

 

Flere saker

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3

Ingen kunne true svenskehesten Grace Yoga på Sørlandet travbane

Ny seier til Per Vetle på Sørlandet travpark

Per Vetle Kals kunne styre Ubet inn til en fin andreplass på Jarlsberg travbane i ettermiddag.

Per Vetle ble nr. 2 i V-75 på Jarlsberg travbane

Gjerstad skolekorps bidrar til trivsel i bygda ved flere anledninger.

Skolekorpset søker støtte fra bygdefolket

Lørdag 31. august kan du treffe denne gjengen på Brokelandsheia

Vennebyen kommer til Brokelandsheia!

Vinmonopolet på Brokelandsheia hadde den tredje største omsetningsøkningen i fylket i 2018.

Brokelandsheias salgstall økte med 9,5% i 2018

Rundt 10 ungdommer er allerede med i den nye kickbokseklubben i Gjerstad

Har åpnet ny kickbokseklubb i Gjerstad

Anne Njerve Fjærbu er årets "Regnfjella-dronning" 2018. Her med barnebarnet Jonas på utsiktspunktet i fjor sommer. Foto: Facebook.

Anne er "dronning" av Regnfjella