Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Sommerhilsen fra ordføreren

Det nærmer seg sommerferie og møteaktiviteten er tydelig nedadgående. Litt status på noen av sakene før vi tar en politisk pause i juli.

Kommunestyret
Torsdag hadde vi siste kommunestyremøte før ferien. Der behandlet vi blant annet tertialrapport for 1. tertial 2017. En rapport som viser hvordan hver enhet ligger an i forhold til budsjettet og andre mål enhetene har for 2017. Det er gledelig å se at samtlige enheter har god budsjettdisiplin og foreløpig ligger greit an. Det betyr likevel at det fortsatt må være fullt fokus på dette ut året, for marginene er små.

 «Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem – kriterier og ventelister i Gjerstad kommune.»
Stortinget vedtok i fjor lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunene er pålagt å lage en forskrift som ivaretar disse lovendringene.
Kommunestyret har tidligere vedtatt en Plan for helse- og omsorg.   Forskriften skal tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da.  Forskriften skal sikre den enkelte tjenestemottaker forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier for tildeling og ventelister samt styrke rettigheter for tjenestemottakere
Det vil være vedkommende sin helsetilstand og ikke alder som er avgjørende om man får institusjonsplass eller ikke. Noen har nok forventninger om å få en plass på omsorgssenteret som er noe urealistisk. Nå gis det tilbud i langt større grad hjemme hos den enkelte.
 

Da befolkningen vil bli eldre i årene framover og flere av helsetjenestene skal gis i hjemmet, øker også behovet for tekniske løsninger som kan lette arbeidet til de ansatte i pleie- og omsorgstjenesten samt gi enda flere muligheter og trygghet for brukerne. Gjerstad kommune har laget en plan på hvordan Velferdsteknologi - skal være en integrert del av helse – og omsorgstjenesten innen 2020
 

Vi hadde også en sak om Interkommunalt plansamarbeid for ny E-18 strekningen Dørdal – Grimstad.
Dette er i regi av Nye Veier AS for å avklare trase’ for ny E18 gjennom kommunen. For Gjerstad er det selvsagt svært ønskelig at dette arbeidet igangsettes. En sammenhengende utbygging av E18 vil være det mest ideelle for hele regionen og for å bli prioritert må det foreligge godkjente planer.
 

Møte med arbeids- og sosialminister.

Mandag var Rådmannen, NAV leder og jeg i møte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Gjerstad har en høy andel av innbyggerne på trygd eller andre ytelser fra NAV. Dette er selvsagt ikke en ønsket situasjon. Statsråden ønsket å komme i dialog med de kommunene som kom dårligst ut på denne statistikken. I Aust Agder er det Iveland og Gjerstad som skårer dårligst.
Hun ville høre om de utfordringene vi hadde og om hvilke tiltak som kunne iverksettes for å bedre på situasjonen.
Vi har stort fokus på disse utfordringene i Gjerstad og det jobbes tverrfaglig med ulike forebyggingstiltak. Noen av årsakene til at Gjerstad havner i teten på denne negative statistikken er helt utenfor kommunens kontroll og mulighet til å påvirke. Men med mer midler kunne det iverksettes tiltak som ville få flere mennesker i aktivitet i en periode med f.eks. dagpenger eller arbeidsavklaringspenger.  Det budskapet kom klart fram i møte med statsråden. Så gjenstår det å se om statsråden og regjeringen faktisk gjør noe med det.
 

 

Asylmottaket
Søndag var jeg invitert til Egdehall asylmottak på ID-fest. Det er alltid hyggelig og preget av gjestfrihet, god mat, musikk og dans. Jeg får innimellom spørsmål om hva som skjer på asylmottaket. Status er at det i dag bor 9 gutter i mottaket på Egdehall men at det kommer flere i nærmeste framtid. Disse kommer fra mottak som blir langt ned, andre steder i landet. Det er færre som får opphold enn tidligere også av denne gruppen flyktninger. Dersom de ikke har fått opphold innen de fyller 18 år må de flyttes over til ordinære mottak i påvente av å få behandlet sin asylsøknad eller å bli sendt tilbake til sitt hjemland. Det er enkelt å forstå at disse guttene har det vanskelig men jeg vet at det jobbes godt både fra mottakets -og kommunens side for å gjøre denne ventetiden og eventuell retur minst mulig vanskelig og dramatisk for hver enkelt.
 

Næringsutvikling
Å skape utvikling, vekst og nye arbeidsplasser er noe kommunen hele tiden må ha stort fokus på. Det er hyggelig å registrere at Gjerstad oppfattes som en næringsvennlig kommune. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra de som har etablert seg her om at kommunen oppleves som serviceinnstilt med rask saksbehandling.  I tillegg til å jobbe for nyetableringer er det også viktig å «pleie» det eksisterende næringsliv.
Vår næringssjef i kommunen har god kontakt med de næringsdrivende i bygda, har et stort nettverk og jobber hele tiden aktivt for å tiltrekke oss nye aktører. Biltema etablerte seg nylig i Bamble og det har fra enkelte, senest i kommunestyret forrige uke, kommet påstander om at Gjerstad ikke var aktivt på banen for å forsøke å få de hit. Det er ikke riktig. Når Biltema (og andre store kjeder) skal etablere seg vektlegger de selvsagt kundegrunnlaget.  Nærhet til større byer med et betydelig oppland rundt er avgjørende. Tomtene som kommunen har solgt til vår profesjonelle utbygger, Rose Eiendom, på øst siden av Brokelandsheia er regulert for den type virksomheter. Men dessverre, på grunn av gjeldende demografiske forhold nådde ikke Brokelandsheia opp i konkurransen om denne etableringen.

 

Ny barneskole og flerbrukshall
En av de store sakene som kommer opp til høsten er bygging av ny barneskole og en flerbrukshall. Kommunen er nå i sluttfasen med ferdigstilling av anbudsdokumentene vedrørende bygging av 1-10 skole. Prosjektet annonseres før ferien, og tilbudsfristen blir i august. Flerbrukshallen blir annonsert som eget prosjekt. Når kommunen har mottatt tilbud fra aktuelle entreprenører vil kommunen få ganske sikre tall på byggekostnadene, og prosjektene kan legges fram til endelig politisk behandling, antakelig i oktober/november.

 

Jeg ser fram til en høst med mange både spennende og krevende oppgaver. I tillegg er det stortingsvalg så litt valgkamp blir det også. Jeg kommer tilbake med ukentlige gjøremål når vi er i gang igjen til høsten.
Men først litt ferie! Jeg er ikke på kontoret i juli men jeg, eller varaordføreren, vil være tilgjengelig på telefonen hele tiden.
 

Jeg ønsker dere alle en riktig god og avslappende sommer!

 

Mvh Inger

 

Flere saker

Banksjef Nina Holte, ordfører Inger Løite og tidl. styreleder i Gjerstad Sparebank, Jan Kenneth De Bartolo

Østre Agder Sparebank gir 1 million til flerbrukshallen

Torgrim Landsverk og kona Nancy Ciancio ga bort halve prisbeløpet til kommunen. Foto: Astrid H. Bråten, Gjerstad kommune

Ga halve prisen videre til kommunen

Torgrim Landsverk og fylkesordfører Gro Bråten

Torgrim og Nancy fikk fylkeskommunens bygningsvernpris

Skytebanen på Solem er åpen igjen

Klart for skyting på Solem skytebane igjen

Postgirobygget leverte varene på Gjerstad LIVE. Allsangen runget over Brokelandsheia

God stemning på Gjerstad LIVE

Både mor og barn i kengurufamilien så ut til å trives i sine nye omgivelser ute i naturen på Brokelandsheia

Kenguruene for første gang ute i det fri

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder

Sammenkobling i det blå?

Gi ditt innspill til ny E18 gjennom Gjerstad innen 15. juni