Formannskapet skal tirsdag .6. juni gjøre et endelig vedtak om konsesjonsplikt på eiendommen Bakken på Vestøl. Illustrasjonsbilde
Formannskapet skal tirsdag .6. juni gjøre et endelig vedtak om konsesjonsplikt på eiendommen Bakken på Vestøl. Illustrasjonsbilde

Vil trekke konsesjonen på eiendommen Bakken

Saken om boblikt på eiendommen Bakken på Vestøl kan nå se ut til å nærme seg en endelig slutt. I en årrekke har saken versert frem og tilbake i de offentlige instansene.

Her kommer rådmannens vurderinger og innstilling i saken:

Knut Hartveit søkte og fikk konsesjon på Bakken i 2005. Siden det den gang var lengre frist for å (løse) ta eiendommen på odel, som sammenfalt med normal tilflyttingsfrist på 1 år, samt at huset hadde behov for oppgradering/renovering fikk søker en 3-års frist med å flytte til eiendommen noe som var i samsvar med søknaden. Det ble reis odelsløsningssak, men da tilflyttingsfristen gikk ut var ennå ikke denne saken avgjort. Når løsningssaken var avgjort i 2010 varslet kommunen om at de vurderte å trekke konsesjonen tilbake siden vilkåret om bosetting av eier ikke var oppfylt. Slik sak ble deretter fremmet. Saken endte i 2015 i Landbruksdirektoratet etter at Fylkesmannen fattet vedtak om tvangssalg med bakgrunn i kommunale vedtak. Saken ble av direktoratet sendt tilbake til kommunen fordi den, i første omgang, ikke hadde sannsynliggjort godt nok at noen andre ville bosette seg på eiendommen.

 

Saken om vilkår om personlig boplikt ble behandlet på nytt i juni 2015 i kommunen, klagebehandling i september 2015 og deretter oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling, jf. vedlegg. Beklageligvis brukte Fylkesmannen svært lang tid på denne og først i mars 2017 stadfestet de kommunens vedtak om personlig boplikt. Kommunen har i brev av 06.04. 2017 forhåndsvarslet at en vurderer å trekke konsesjonen tilbake fordi vilkåret om bosetting, som er et vesentlig vilkår, er misligholdt. Det ble satt en frist på 1 måned til å komme med merknader til dette.

 

Hartveit har i brev av 26.04. 2017, jf. vedlegg, besvart forhåndsvarselet. Han ber om et møte der han ønsker å diskutere:
1. Konsesjonsvilkårene/krav om tilbaketrekking av konsesjon (tidsperspektivet)
2. er det alternativer til personlig boplikt?
3. Tidspunkt for salg av eiendommen
4. Frivillig salg av eiendommen og tidsavgjørelse før krav om tvangsauksjon
5. Salg av regulert områder (skiskytteranlegg på Vestøl) til Gjerstad kommune? Hvordan skal dette eventuelt utføres samtidig med brudd på konsesjonsvilkår
6. Plan for oppstart utbygging av regulert hytteområde på Kvenåsen

Som prinsipp nekter ikke rådmannen slike møter, og møte fant sted tirsdag 30.05. 2017 med rådmann, jordbrukssjef og ingeniør/byggesaksbehandler til stede. Hartveit møtte alene og la frem sine synspunkter. Han la også frem en dokumentmappe bestående av sitt brev dat. 26.04. 2017 samt ny driftsplan, verditakst i for bindelse med odel-løsningssaken, familiens skogbrukshistorie, avtaler om skiskytteranlegg og områdekart over hyttefeltet. For å unngå at saken ligger til over sommeren hadde rådmannen avklart med ordfører at dette saksfremlegget kunne ettersendes torsdag 01.06. 2017 for å komme med i formannskapet sitt møte 06.06. 2017. For at Hartveit skulle få frem sitt syn, uten rådmannens tolkning, på spørsmålene ovenfor fikk han mulighet til også å sende det inn skriftlig senest torsdag morgen, jf. vedlegg. Hartveit bemerker at det er uforståelig at Fylkesmannen har brukt så lang tid på en slik klagesak.

Grunnet den lange tiden trodde Hartveit at saken var over og startet igjen planlegging og drift av skogen. Grunnet drift av eiendom og firma fra landbrukseiendom i Sandefjord godtar ikke Skatteetaten at Hartveit flytter til Vestøl med Sandefjord som pendlerbolig fordi dette er en stor bolig. Ut fra dette ønsker Hartveit at formannskapet ser på muligheten for å leie ut Bakken og på den måten oppfylle boplikten. Ved utleie kan huset oppgraderes og en kan legge inn bad/toalett. Dersom eiendommen kreves solgt kan de arealene som naboen i dag bruker vederlagsfritt i sin storfedrift bli brukt av ny eier og dermed mister dagens driver ca. 100 daa.

 

Rådmannens vurdering/merknader:

Kommunen har vedtatt å opprettholde vilkåret om personlig boplikt på Bakken som også er klagebehandlet hos Fylkesmannen.

 

Kommunen skal etter konsesjonsloven § 17 første ledd tredje punktum føre kontroll med at vilkår satt for konsesjon blir overholdt. Det er konstatert at vilkåret om personlig boplikt ikke er oppfylt da eier ikke er bosatt på eiendommen etter reglene i folkeregisterloven.

Siden vilkåret for å gi konsesjon, personlig bosetting, ikke er tilstede er det neste steget å vurdere å trekke konsesjonen tilbake.

Dersom konsesjonen trekkes tilbake må eier selge eiendommen til noen som kan oppfylle vilkåret om boplikt innen 3 måneder, jf. konsesjonsloven 18.

Dersom fristen oversittes kan kommunen oversende saken til fylkesmannen som kan selge eiendommen etter reglene om tvangssalg, jf. konsesjonsloven § 19.

 

Rådmannens hovedinntrykk etter møtet med Hartveit er at han mener han tilført eiendommen, og området, næringsaktivitet i form av regulering til hytteområde som han også har kontakter med for å kunne bygge ut. I tillegg har han skjøttet kulturlandskap og skog samt tilrettelagt for løypetraseer på eiendommen. Han har selvsagt drevet skogen som er hans hovedinteresse, selv om det ikke har vært godt nok i egne øyner den siste tiden. Det har vært fordi denne saken har dratt ut og fordi han var ganske sikker på ikke å få igjen investeringene ved et salg – enten det er vedd frivillig salg eller tvangssalg.

I møte, og i tilbakemeldingen etter møtet, ble det sagt at for Hartveit er utleie en mulighet, og han mener at dette vil være en like god løsning som personlig boplikt. Han vil uansett bare ha bebodd eiendommen i 5 år slik lovens vilkår er og etterpå ville eiendommen stått tom. Han hevder at utleie vil sikre mer/lengre fast bosetting en personlig boplikt.

 

Når det gjelder bosetting i bare 5 år fremgår det av konsesjonsloven § 5 2 ledd. Det heter her at for eiendomsoverdragelser av eiendommer med over 25 daa jord eller over 500 daa produktiv skog er det vilkår om at ny eier selv flytter til eiendommen innen 1 år og selv bebor den i minst 5 år (lovbestemt boplikt). Samme vilkår kan settes for eiendommen som krever konsesjonsbehandling, som for Bakken. Det er ikke etter loven mulighet for å sette vilkår om bosetting utover 5 år, og heller ikke for eiendommer som konsesjonbehandles.

 

Utleie har ikke tidligere vært behandlet særskilt. Etter vår vurdering ligger det (upersonlig boplikt) implisitt i alle tidligere vurderingene om personlig boplikt. Det er som regel slik at en eier legger mye mer ressurser ned i eget hus enn en leietaker gjør i sin leide bolig. Et annet moment som forvaltningen hører i saker med upersonlig boplikt (utleie) i stedet for personlig boplikt er at det er hevdes vanskelig å få leid ut eiendommen. Dermed vil det stadig være saker knyttet til mislighold av boplikten, og slett ikke sikkert at det sikrer bosetting utover 5 års fristen nevnt ovenfor. Så langt som denne saken har gått mener rådmannen at det riktige for kommunen vil være å trekke konsesjonen tilbake og kreve eiendommen solgt, eventuelt ved tvangssalg.

 

Rådmannens innstilling:

I samsvar med konsesjonsloven § 18 trekker Gjerstad kommune, Formannskapet, tilbake konsesjonen Knut Hartveit ble innvilget for Bakken, gnr 20 bnr 1 og 7 i Gjerstad kommune, jf. Formannskapets sak 15/51 og fylkesmannens klagebehandling. Det settes en frist på 3 måneder etter stadfestet vedtak, til frivillig å overdra eiendommen til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. Dersom fristen ikke overholdes oversendes saken fylkesmannen for tvangssalg, jf. konsesjonsloven § 19. 

Flere saker

Banksjef Nina Holte, ordfører Inger Løite og tidl. styreleder i Gjerstad Sparebank, Jan Kenneth De Bartolo

Østre Agder Sparebank gir 1 million til flerbrukshallen

Torgrim Landsverk og kona Nancy Ciancio ga bort halve prisbeløpet til kommunen. Foto: Astrid H. Bråten, Gjerstad kommune

Ga halve prisen videre til kommunen

Torgrim Landsverk og fylkesordfører Gro Bråten

Torgrim og Nancy fikk fylkeskommunens bygningsvernpris

Skytebanen på Solem er åpen igjen

Klart for skyting på Solem skytebane igjen

Postgirobygget leverte varene på Gjerstad LIVE. Allsangen runget over Brokelandsheia

God stemning på Gjerstad LIVE

Både mor og barn i kengurufamilien så ut til å trives i sine nye omgivelser ute i naturen på Brokelandsheia

Kenguruene for første gang ute i det fri

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder

Sammenkobling i det blå?

Gi ditt innspill til ny E18 gjennom Gjerstad innen 15. juni